Prezentacje

Kryzys employer brandingowy w sieci – Monika Czaplicka (EBMASTERS Warszawa #1)

Szukając pracownika (również w sieci) firma kształtuje wizerunek swojej marki. Jak uniknąć wpadek przy rekrutacji? Jak reagować w razie problemów, które zostaną opublikowane online? Co warto przeglądać na profilach społecznościowych swoich kandydatów? 

Na powyższe pytania odpowiadała Monika Czaplicka z  agencji Wobuzz, która 4 lutego 2015 r. w Warszawie podczas ebmasterskiego spotkania przeprowadziła wystąpienie na temat kryzysów z obszaru EB.

Poniżej jej prezentacja z tego spotkania.


Kim jest Monika Czaplicka?
W branży social media działa od 8 lat. Pra­cuje w swojej agencji Wobuzz dla klien­tów z róż­nych dzie­dzin, przez lata zaj­mo­wała się mar­ke­tin­giem szeptanym oraz przygoto­wy­wa­niem stra­te­gii mar­ke­tin­go­wych, ale jej fascyna­cją pozo­stają wyzwania, takie jak kry­zysy w mediach spo­łecznościowych. Wykształ­ce­nie socjologiczne, zdo­byte w trak­cie stu­diów w Insty­tucie Socjo­lo­gii UW, umoż­li­wia jej ana­li­zo­wa­nie danych i obser­wo­wa­nie sieci z cie­ka­wej per­spek­tywy.
Pro­wa­dzi fan­page “Kry­zysy wybu­chają w week­endy” oraz bloga czaplicka.eu, gdzie pisze o zagwozd­kach i kot­kach. Jej debiu­tancka książka “Zarzą­dza­nie kry­zy­sem w social media” nakła­dem wydaw­nic­twa Helion doczekała się dodruku po kilku miesiącach od pierwszego wydania. Często występuje jako prelegentka na wielu wydarzeniach i konferencjach branżowych.

Tagi: , , , · luty 6, 2015 · 11:13 pm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *